For å få ny kunnskap og mobilisere flere lokale ressurser ønsket bydel Gamle Oslo å få flere innbyggere til å delta aktivt i utvikling av sitt lokalsamfunn. Bydelen har tro på at de finner de beste løsningene gjennom målrettet involvering og samarbeid med innbyggerne. Derfor var bydelen på jakt etter nye innovative løsninger for medvirkning i tillegg til de kjente metodene for innbyggerinvolvering som for eksempel workshops, innbyggermøter og sosiale medier. Valget falt på CitizenLabs plattform for digital innbyggerinvolvering.

”Målet vårt var å få en bredere deltakelse, og komme i kontakt med deler av befolkningen vi ellers ikke ville nådd frem til, i våre byutviklingsprosjekter. Derfor har vi i ulike prosjekter valgt å kombinere samarbeid med lokale ambassadører, som igjen har veiledet en-til-en med personer i sine nettverk for å svare på den digitale plattformen, eller for eksempel hatt fysiske møter for å informere og mobilisere til å svare. Ved å senke terskelen for å delta i beslutningsprosessene nådde vi flere ulike målgrupper, eksempelvis ungdommer”,  forklarer Odilia Häussler Melbøe, som var prosjektleder for bydelens første prosjekt på plattformen.

Siden den gang er flere byutviklings- og trafikkprosjekter lagt til på plattformen, og utprøving av innbyggerbudsjetter har også vært en stor suksess, sier Odilia Häussler Melbøe, som ser mange fordeler med CitizenLabs plattform.

”Vi vurderte flere alternativer, men valgte å bruke CitizenLabs plattform, da vi bl.a. kunne se at plattformen ville hjelpe oss til å synliggjøre formålet og tidsplanen for innbyggernes involvering i byutvikling”.

Tydelig prosess

Prosjektlederen forklarer at plattformen sørger for at prosessen er gjennomtenkt fra start til slutt – både det digitale engasjementet, men også de analoge elementene og den politiske behandlingen. På denne måten bidrar plattformen til å tydeliggjøre hvordan innbyggerne kan bidra og hva som skjer når i prosessen.

”Det er også ressurseffektivt for administrasjonen at all data fra innbyggerinvolveringen samles på ett sted, og at vi kan skrive ut en helhetlig rapport direkte fra plattformen”, supplerer Maja Bakkehaug fra bydel Gamle Oslo, som også har startet å arbeide med plattformen.

”Jeg var ikke med fra starten, men det har vært enkelt å komme i gang på plattformen. Den er brukervennlig og det er mange gode alternativer og metoder innebygd, som gjør den enkel å bruke både for oss og innbyggerne. Vi har f.eks. vært fornøyd med kartfunksjonen i input-fasen, som lar innbyggerne komme med kommentarer om bymiljøet og trafikken på konkrete geografiske punkt i sitt område”.

Bydelen vurderer involveringsmetodene fortløpende, og de kan se at muligheten til å kommentere helt konkrete prosjekter virker sterkt motiverende for innbyggerne i bydel Gamle Oslo. Det kan være konkrete forslag til byfornyelse, trafikkforbedringer eller navnsetting av et sted. Innbyggerbudsjettene har også skapt stort engasjement, og det er en fordel at resultatet av prosessen er så tydelig for innbyggerne, mener de to prosjektlederne i bydel Gamle Oslo.

«I deltakende budsjetteringsprosjekter er det innbyggerne som bestemmer hvordan pengene skal fordeles, og de har «siste ord» hos oss. I et annet prosjekt på plattformen kom innbyggerne med forslag til navn på et lokalt friområde. Navnet ble vedtatt av politikerne i bydelsutvalget, og skal nå på offentlig høring ” sier de to prosjektlederne fornøyd.

Men innrømmer prosjektlederne, det finnes selvsagt også mer komplekse problemer, som ikke er like enkle å løse og som krever en ny og dypere involveringsprosess.

Som et eksempel forteller Odilia Häussler Melbøe at et av de første byutviklingsprosjektene de testet på plattformen bidro til ny informasjon om store interessekonflikter i et bomiljø. Problemet ble satt høyere på dagsordenen, og bydelen har gått videre med andre former for medvirkning og innbyggerinvolvering som var mer hensiktsmessig i den saken, som nabolagsgruppe.

Strategi og systematikk

Både eierskap og stolthet over å kunne involvere innbyggerne på nye måter skinner igjennom hos de to prosjektlederne. Det er likevel tydelig at en digital plattform ikke kan stå alene.

Prosjektlederne er – sammen med en tydelig strategi, systematikk og en løpende evaluering av hvert enkelt prosjekt – nøkkelen til bydelens suksess med CitizenLabs plattform.

Bydelen arbeider ut fra seks strategiske prinsipper, som sikrer sammenheng og synergi mellom de ulike involveringsmetodene. Den digitale plattformen er bare ett av elementene. Prinsippene, som ble utarbeidet for områdeløft i bydelen, sikrer at formålet med involveringen er tydelig på tvers av interessentene, og at bydelen er tydelig på målgruppene og de verktøy og kommunikasjonskanaler som er nødvendige for å komme i kontakt med målgruppene. Bydelen nevner som eksempel på arbeidet at de bruker ambassadører med ulike kulturbakgrunner og interesser i boligområdene og bydelen, som de samarbeider tett med for å få flere ulike stemmer til å delta på plattformen, i lokale workshops og andre medvirkningsprosesser.

”Kombinasjonen av ulike involveringsmetoder, samt et stort fokus på å ha tilhørende kommunikasjonstiltak er helt nødvendig for å lykkes med digital innbyggerinvolvering. Vi har fokus på kvalitet og ikke kvantitet i våre prosjekter, og vi mener dette kan være med på å påvirke innbyggernes engasjement”, understreker Odilia Häussler Melbøe fra Bydel Gamle Oslo.

Tydelig kommunikasjon

Bydel Gamle Oslo har planlagt for kommunikasjonstiltak for sine prosjekter på plattformen, og de prioriterer kommunikasjon i de enkelte prosjektene. Både tekstene og illustrasjonene skal være tydelig og engasjerende, og det skal være en plan for hvordan bydelen skaper oppmerksomhet rundt prosjektene når de settes i gang og underveis i prosessen.

Her er de to prosjektlederne spesielt begeistret for muligheten til å sende eposter med status for prosjektene direkte til deltakerne i de aktuelle prosjektene, og det visuelle rundt tidslinjen som viser hvor i prosessen innspillene til innbyggerne er. Å kunne gi gode tilbakemeldinger til innbyggerne underveis i prosessene, er noe av det Bydel Gamle Oslo ønsker å bli enda bedre på i nye prosjekter i fremtiden.

Som følger av stadig nye teknologiske muligheter, vil Bydel Gamle Oslo til enhver tid være i en prosess med utvikling og testing av nye innovative løsninger for medvirkning, i tråd med prinsipp 6.

Vil du vite mer

Følg med på plattformen til Bydel Gamle Oslo for ny inspirasjon til ditt innbyggerinvolvering (https://gamleosloinvolverer.no/nb-NO/) eller få en demonstrasjon av mulighetene på CitizenLabs plattform. Du kan også få tilgang til CitizenLabs nettverk av prosjektledere som jobber med digital innbyggerinvolvering over hele verden. Prosjektlederne på Citizenlab sine plattformer i Norden møtes til løpende sparring og erfaringsutveksling 6 ganger i året. Interessert i å høre mer – bestill et møte med en av våre spesialister på innbyggerinvolvering.