Klimaatproblematiek is complex en speelt op vele niveaus – vergeef ons de open deur. Lokale overheden en organisaties moeten daarom bij het opstellen van klimaatactieplannen diverse belanghebbenden op consistente en transparante manieren betrekken. Alleen zo komen we tot tastbare en werkbare oplossingen. De voorwaarde hiervoor is dat gemeenschappen de kans krijgen hun bezorgdheid te uiten. Om mee te denken over beleidsveranderingen, om ideeën voor lokale actie voor te stellen en om te bespreken hoe ze de klimaatverandering samen willen aanpakken.

Bij immense uitdagingen zoals klimaatverandering kunnen een duidelijke context en gefaciliteerde discussies helpen om participatie en betrokkenheid te vergroten. Gelukkig kunnen we deze effectieve vorm van participatie ook online organiseren, en zo de verbinding tussen overheden en hun gemeenschappen mogelijk maken en verbeteren.

Overweeg je een online klimaatworkshop te organiseren om je inwoners en belanghebbenden te betrekken bij klimaatactie? Lees dan vooral deze zeven concrete stappen:

Voordat je begint met de planning van je klimaatworkshop

1. Breng je stakeholders in kaart

De eerste – belangrijke – stap is het identificeren en in kaart brengen van de stakeholders in je gemeenschap die deel moeten uitmaken van het proces. Klimaatkwesties zijn over het algemeen complex, ze gaan over meerdere bestuurslagen en hebben gevolgen voor verschillende belanghebbenden en instanties. Betrek afhankelijk van je gemeenschap boerenorganisaties, particuliere industrieverenigingen, burgerorganisaties, lokale overheidsdiensten en zelfs academische instellingen.

De sleutel tot een productieve samenwerking is inzicht in de belangen van elke stakeholder (of groep stakeholders). Met deze informatie kun je beslissen wie je wilt uitnodigen en welke stakeholders je wilt groeperen tijdens break-out discussies.

2. De voorbereiding van je workshop

Het is je verantwoordelijkheid als workshopbegeleider om een virtuele omgeving te creëren die een productieve discussie bevordert – en daarvoor moet je je goed voorbereiden. Begin met het schrijven van een script en het ontwikkelen van het format en de tijdslijn van de workshop. Hoe doe je de introductie? Welke hulpmiddelen gebruik je in de brainstormsessie? En hoe kiezen jullie straks de belangrijkste ideeën?

Er is meestal meer dan één persoon nodig om een virtuele workshop als deze te houden – wijs dus rollen toe als tijdwaarnemer, notulist, documentverstrekker of in grotere workshops zelfs een speciaal IT-specialist. En belangrijk: oefen van tevoren een volledige sessie om vertrouwd te raken met de tool.

Voeg verschillende interactieve tools toe aan je workshop

Pro Tip: Met CitizenLab workshops tool kun je van tevoren tijdlijnen instellen voor de workshop. Door informatie voor elke fase van de workshop in te vullen, zullen je stakeholders gemakkelijk begrijpen wat ze in elke fase moeten doen.

Tijdens je klimaatactieworkshop

3. Begin je workshop met de afkadering van het onderwerp

Omdat klimaatkwesties controversieel kunnen zijn, heb je een goed kader nodig voor het probleem, met grenzen en criteria voor wat je wel (en vooral wat je NIET) wilt bespreken om een succesvolle workshop op te zetten. Je kunt deze beschrijvingen en criteria delen op het informatiebord of in de chatbox van de sessie.

Voor complexe of controversiële onderwerpen kun je ook overwegen om voorafgaand aan de klimaatworkshop materiaal op te sturen, zodat je stakeholders zich vertrouwd kunnen maken met het onderwerp en de invalshoek van de workshop.

4. Houd het eenvoudig en boeiend

Om de problemen rond het onderwerp in kaart te brengen, begin je de sessie door vijf tot zes stakeholders in elke breakout-room te plaatsen. Zo ben je verzekerd van een dynamische, maar beheersbare sessie. Stakeholders kunnen daarna de kwesties presenteren die zij belangrijk vinden voor de gemeenschap.

Facilitators kunnen verschillende vormen van interactie toestaan, zoals tekstinput of stemmen. Hierbij is het doel dat alle stakeholders bij het proces betrokken zijn. Met een afteltimer kun je ervoor zorgen dat de klimaatworkshop de tijdsplanning volgt en met sprekersstatistieken kun je voorkomen dat de “luidste stemmen in de zaal” de hele sessie domineren. Of omgekeerd: ervoor zorgen dat iedereen voldoende spreektijd krijgt.

5. Ideeën verzamelen en de discussie starten

De volgende stap is om alle geopperde klimaatproblemen te ordenen en te categoriseren. Vervolgens kun je deze kwesties verder afpellen. En daarmee kansen en uitdagingen identificeren en acties prioriteren op basis van de door jou vastgestelde criteria.

Heb je overweldigend veel input? Dan kun je als facilitator gebruikmaken van functies zoals polls om de kwesties te identificeren die de stakeholders het belangrijkste vinden. Dat maakt het gemakkelijker om prioriteiten te stellen.

Let participants prioritize which ideas get discussed using dot voting

6. Samenvatten en afronden

Alle productieve workshops eindigen met een mooie samenvatting van wat er is besproken, waarover afspraken zijn gemaakt en wat er nu gaat gebeuren. Een mooie manier om dit af te ronden kan zijn dat elke breakout-room zijn belangrijkste punten opschrijft en die ter discussie voorlegt aan de rest van de groep. Of dat de gehele groep samen een samenvatting schrijft.

Na de klimaatworkshop

7. Follow-up

De identificatie van de klimaatproblemen die belangrijk zijn voor je gemeenschap is een cruciale eerste stap in de aanpak van deze problemen. Vervolgens kun je een meer betrokken en inclusieve gemeenschap opbouwen door belanghebbenden regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang tijdens het implementatieproces.

Koppel je regelmatig en uitvoerig terug wat de vorderingen op het gebied van de klimaatplannen zijn? Dan zullen deelnemers zich sneller opnieuw inzetten voor de gemeenschap, omdat ze zien hoe hun betrokkenheid een directe impact heeft gehad.

Workshops voor klimaatactie

Betrek je de stakeholders op deze manier bij de moeilijkste kwesties waarmee gemeenschappen worden geconfronteerd? Dan kan dat enorm helpen bij het voeren van een productief gesprek over deze gevoelige kwesties.

CitizenLab’s Workshop tool kan je helpen om je gemeenschap te betrekken bij het maken van een klimaatactieplan. We ondersteunen je bij alle stappen, zodat de facilitators gemakkelijk en vol vertrouwen de workshopsessies kunnen leiden. Zo zorgen we er ook voor dat de deelnemers voelen dat ze in staat zijn om actief deel te nemen en dat zij worden gehoord.