Odense kommune vil være klimaneutral i 2030. Det kræver handling, derfor bad Odense både borgere og eksperter om input og idéer. Kommunen nedsatte bl.a. en faglig klimataskforce, som udarbejdede 10 anbefalinger til kommunen. Forud for den politiske behandling, gav kommunen borgerne mulighed for at vurdere og kommentere anbefalingerne på kommunens digitale dialogplatform. Det gav politikerne i Odense et fingerpeg om den folkelige opbakning til klimaindsatsen. Klimaplanen blev vedtaget af et stort flertal i byrådet i efteråret 2021. 

– Overordnet har vi ønsket at inddrage borgerne mere i vores politikudvikling og udvikle nye metoder. Derfor afprøver vi løbende nye metoder og har senest sat fokus på det digitale.  Vi har haft en digital dialogplatform i omkring et års tid, og klimaplanen var et af de første store projekter, hvor vi brugte platformen. Det gjorde vi dels for at involvere flere typer af borgergrupper end vi ellers ser til borgermøderne, men også fordi platformen gjorde det nemt at involvere borgerne i flere faser af projektet, forklarer Jacob Matzen, specialkonsulent i Odense kommune. 

Etablering af lokal klimataskforce

Odense kommune startede med at invitere borgerne til at komme med idéer til, hvordan kommunen kunne nå den politiske målsætning om at være klimaneutral i 2030. Den mulighed benyttede 250 borgere sig af. Parallelt med det nedsatte kommunen en klimataskforce med eksperter, som vurderede, hvad der fagligt skulle til for at nå det ambitiøse mål. Det udmøntede sig i 10 konkrete anbefalinger fra den nedsatte klimataskforce. Anbefalingerne valgte kommunen derefter at præsentere for borgerne for at bede dem vurdere forslagene inden den politiske behandling.  

Mest uenighed om transport

Borgerne kunne med ? og ? tilkendegive deres holdning til forslagene, og de kunne samtidig stille spørgsmål og kommentere på forslagene. Anbefalingerne fra eksperterne gav borgerne noget konkret at forholde sig til og skabte derfor engagement hos andre grupper af borgere, end den oprindelige idégenerering. Samtidig gav vurderingen og debatten omkring eksperternes forslag et fingerpeg om den folkelige opbakning til de forskellige anbefalinger. engagement hos andre grupper af borgere, end den oprindelige idégenerering. Samtidig gav vurderingen og debatten omkring eksperternes forslag et fingerpeg om den folkelige opbakning til de forskellige anbefalinger.

Mest debat skabte et forslag om nulemissions-zoner – her var både fortalere og modstandere meget aktive. Det lyttede politikerne til i den efterfølgende politiske behandling, og transportområdets bidrag til reduktion i kommunens CO2 skal derfor analyseres nærmere. 

Nyt redskab i værktøjskassen

Samlet mundende den politiske aftale i Odense sig ud i 25 klimainitiativer, som nu skal implementeres. I den proces forventer Jacob Matzen, specialkonsulent i Odense kommune, at dialogplatformen vil komme til at spille en rolle.  

– Vi ved borgerne har en stor interesse for det nære og konkrete. Derfor er det også vigtigt for os at involvere dem i implementeringen af klimaplanen og være åbne om de dilemmaer og prioriteringer, vi kommer til at arbejde med undervejs bl.a. på transportområdet.


– Dialogplatformen er et nyttigt redskab i vores borgerinddragelsesværktøjskasse i den sammenhæng, og vi er slet ikke færdige med at udforske mulighederne endnu, konkluderer Jacob Matzen fra Odense kommune.